Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis

Diya al-Afkar adalah jurnal ilmiah yang memfokuskan studi al-Quran dan al-Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa kajian ilmu-ilmu al-Quran dan al-Hadis, penafsiran/pemahaman al-Quran dan al-Hadis, hasil penelitian baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan yang terkait tentang al-Quran atau al-Hadis, dan/atau tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Diya al-Afkar is the scientific journal focus on Quranic and Hadith studies. The journal presents articles on Quranic and Hadith studies, interpretation on Quran and Hadith, living Quran and Sunnah, results of library and field research on Quran and Hadith, and book review. The journal is published regularly twice a year.

 

e-ISSN 2442-9872 p-ISSN 2303-0453


Journal Homepage Image

Vol 6, No 01 (2018): Juni

Table of Contents

Articles

Teks dan Konteks Kitab Hadis Melayu Pertama: Studi atas Naskah Hidayat al-Habib Karya al-Raniri PDF
Alimron Alimron
Sharh al-Hadith: Kajian Teoritis dan Metode atas Kitab Fath al-Bari PDF
Fuad Arif Noor
Hakikat Manusia dalam Tafsir Maqal Fi al-Insan: Dirasah Qur‘aniyyah Karya Bint al-Shati‘ PDF
Mutawakkil Faqih, Adib Adib, Lukman Zain
Ragam Qira‘at Mushaf Alquran di Cirebon (Studi atas Mushaf Keraton Kacirebonan) PDF
Abdul Latif, Adib Adib, Mahrus Mahrus
Pembacaan Non-Homofobik Terhadap Ayat-ayat Sejarah Homoseksualitas Dalam Alquran: Menuju Penafsiran Sensitif-Seksualitas PDF
Muhammad Dluha Lutfillah
Makna Zaqqum Dalam Alquran: Kajian Tafsir Mawdu’i PDF
Iha Fariha, Didi Junaedi, Lukman Zain
Kerusakan di Bumi Dalam Alquran: Kajian Tafsir Tematik dalam Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil Karya al-Baydawi PDF
Nur Rofiq, Didi Junaedi, Muhammad Maimun
Metode Jarh wa al-Ta’dil Kelompok Mutashaddid dan Mutasahil (Telaah Pemikiran Yahya ibn Ma‘in dan al-Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan) PDF
Ahmad Irsyad Al Faruq, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim
Nushuz Perspektif Alquran: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dan Muhammad Quraish Shihab PDF
Yana Mujayana, Adib Adib, Umayah Umayah