PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG EKONOMI SYARIAH

Mawar Jannati Al Fasiri(1*),


(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Aspek ekonomi ini mengatur  perilaku kebutuhan individu dan masyarakat dtujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.  Ekonomi tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan ekonomi hendaklah kita menanamkan nilai-nilai Islam di dalamnya supaya kegiatan ekonomi kita mendapatkan ridha dari Allah Ta’ala.

Masalah yang diteliti adalah mengenai pandangan cendekiawan muslim dan masyarakat terkait ekonomi syari’ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode grounded teori.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sesungguhnya pandangan para cendekiawan muslim tentang ekonomi syari’ah sependapat dengan pandangan masyarakat, hal ini dikarenan naluriah manusia sama yakni berbuat baik hal ini berkaitan dengan hati nurani. Hanya saja masyarakat mengakui bahwa untuk dapat melaksanakan sistem ekonomi syari’ah yang benar-benar sesuai syari’ah susah diterapkan dalam kehidupan sekarang.

 Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Pandangan Cendekiawan Muslim, Ekonomi Syari’ah


Full Text:

PDF

References


Ahmad, Ausaf dan Kazim Raza Awan. History of Islamic Economic Thought. Jeddah : IRTI-IDB, 1992.

al-Audi, Rifa’at. Min al-Turats : al-iqtishad li al-Muslimin. Mekkah : Rabithah ‘Alam al-Islami, 1985.

Al-Ghazali. Ihya Ulum ad-din. Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.t.

Al-Janidal, Hammad bin Abdurrahman. Manahij al-Bahitsin fi al-iqtishad al-Islami. Riyadh : Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, 1406 H.

Al-Sijistani, Abu Daud. Sunan Abi Daud jilid 3. Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok : Gramata Publishing, 2010.

An-Nabhani, Taqiyudin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam. Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani, 2001.

Asy-Syaibani, Muhammad bin al-Hasan. al-Iktisab fi al-Razq al-Mustathab. Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

Asy-Syuthi, Jalaludin dan Jalaludi Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. Tafsir Jalalain, ebook versi 2,0. Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 81, t.th.

Azmi, Sahabuddin. Islamic Economics : Public and Finance in Early Islamic Thought (New Delhi : Goodwords Books, 2002.

az-Zuhaily, Wahbah. Ushul al-Fiq al-Islami jilid II. Beirut : Dar al-Fikr, 1998.

Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syaibani. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Chapra, M. Umer. The Future of Economic an Islamic Perspektive. Jakarta : SEBI, 2001.

Chapra, M. Umer. The Future of Economics, An Islamic Perspektive. Jakarta : Shariah Economics and Banking Institute, 2001.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta : IIT, 2003.

Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok : PT. Raja Grafindo, 2004.

M. Sadeq, Abul Hasan dan Aidit Ghazali. Islamic Economic Thought : Fondatio, Evolution and Need Direction. Selangor Darul Ehsan : Longman Malaysia, 1992.

Metwally, Essays on Islamic Economics, Academic Publisher, Calcutta.

Mirakhor, Abbas. Muslim Contribution to Economics. USA : Nur Coorporation, 1989.

Nasution, Harun. Akal dan Wahyu dalam Islam.Jakarta : UI Press, 1986.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. Ekonomi Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi). Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009.

Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. Islami Economics and Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Siddiqi, M. Nejatullah. Recent Works on History of Economic Thought in Islam : A Survey. Jeddah : ICRIE King Abdul Aziz University, 1982.

Siddiqi, M. Nejjatullah. History of Islamic Thought. Jeddah : IRTI, 1992.

Suprayitno, Eko. Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.

Yusuf, Abu. Al-Amwal. Kairo : al-Matba’ah as-Salafiyah, 1302 H.
DOI: 10.24235/inklusif.v2i1.1265

Article Metrics

Abstract view : 855 times
PDF - 197 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


   

viev my staat