Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis

Komarudin Soleh(1*), Amin Iskandar(2),


(1) STAI Persis Bandung
(2) IAIN Syekh Nurjati Cirebon
(*) Corresponding Author

Abstract


Artikel ini mendiskusikan tentang metodologi kritik hadis dan ragam pendekatan dalam memahami hadis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan analisis isi terhadap bukubuku serta artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hadis sebagaimana telah dimaklumi terdiri atas dua unsur, yaitu sanad dan matan. Maka kritik hadis dilakukan terhadap kedua unsur tersebut. Kritik sanad dilakukan untuk menguji ketersambungan sanad, kualifikasi rawi, dan keterpeliharaanya dari adanya kontradiksi substantif dengan jalur sanad yang lain serta keterhindarannya dari ‘illat yang dapat membatalkan keshahihannya. Kritik matan dilakukan untuk menguji keterhindarannya dari kontradiksi, syadh, dan ‘illat. Setelah hadis secara ilmiah terbukti shahih, selanjutnya pengkajian hadis dilakukan pada aspek pemahaman. Secara garis besar pendekatan dalam memahami hadis terdiri dari dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual.

Keywords


Kritik Hadis, Kritik Sanad, Kritik Matan, Tekstual, Kontekstual

Full Text:

PDF

References


Abū ‘Īsa Muḥammad Ibn ‘Īsa al-Tirmidhī. Al-‘Ilal al-Ṣaghīr, Beirut: Dār

Iḥya al-Turaṡ, tt.

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawir, Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997.

Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Amīn Abū Lāwī, ‘Ilmu Uṣūl al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, Ttp: Dār Ibn ‘Affān,

Hasbi Ash-Shiddieqy. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Semarang:

Pustaka Rizki Putra, 2009.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/criticism

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, Nuzhat al-Naẓar fī Tauḍīh Nukhbat al-Fikr fī

Muṣṭalaḥ Ahl al-Athar, Damaskus: Maṭba’ah al-Ṣabah, 1421 H.

Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja

Rosdakrya, 2008.

M. Abdurrahman & Elan Sumarna. Metode Kritik Hadis, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2011.

M. Syuhudi Ismail, Kaedah Keshahihan Sanad Hadis, Jakarta; Bulan

Bintang, 1995.

Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysir Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth, Ttp: tp, tth.

Maḥyu al-Dīn al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Dīn ‘Abdurraḥman al-Suyūṭī, Al-Luma’ fī

Asbāb al-Ḥadīth, Beirut: Dār al-Ma’rifah, Tth.

Muhamad Syuhudi Ismail, Sunah Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan

Pemalsunya, Jakarta: GIP, 1995.

Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, Uṣūlu al-Ḥadīth; ‘Ulūmuhu wa Musṭalaḥhu,

Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Muḥammad Al-Ghazālī, Al-Sunnah al-Nabawiyyah: Bayna Ahl al-Fiqh wa

Ahl al-Ḥadīth, Ttp: Dār Asy-Syurūq, Tth.

Muḥammad Muṣṭafā al-Aẓamī, Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muḥadithīn,

Riyadh: Syirkah al-Tiba’ah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyyah, 1982.

Muḥammad Muṣṭafā al-Aẓamī, Studies in Hadith Methodology and

Literature, Ttp: Tp, Tth.

Muḥammad Sa’īd Ramadan al-Būṭi. Fiqhu Sirah, Ttp:Tp, 1990.

Musahadi Ham, Evolusi Konsep Sunnah, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Mutika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2008.

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake

Rizki Faizah Isnaeni, Muhammad Alfatih Suryadilaga Pendidikan Hadis Untuk Anak Usia Dini

Jurnal

Studi Hadis Nusantara 193 Vol 2, No 2, Desember 2020

Sarasin, 2000.

Nūruddin ‘Itr, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth, Beirut: Dār al-Fikr,

Syihab Al-Din Al-Qarāfi, Kitāb al-Furūq, Kairo: Dar al-Ma’rifah, Tth.

Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Jakarta: PT.

Bulan Bintang, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yūsuf Al-Qarḍāwi, Kayfa Nata’āmalu Ma’a al-Sunah al-Nabawiyyah,

Kairo: Dār al-Syurūq, 2002.
DOI: 10.24235/jshn.v2i2.7651

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


   
   
    


View My Stats

Web Analytics

View My Stats


Jurnal Studi Hadis Nusantara (JSHN)

Department of Hadith Studies | Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah | IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kesambi, Karyamulya, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132
E-mail: jshnilha@gmail.com