Vol 6, No 01 (2018)

Juni

DOI: http://dx.doi.org/10.24235/diyaafkar.v6i01

Table of Contents

Articles

Teks dan Konteks Kitab Hadis Melayu Pertama: Studi atas Naskah Hidayat al-Habib Karya al-Raniri PDF
Alimron Alimron 1-20
Sharh al-Hadith: Kajian Teoritis dan Metode atas Kitab Fath al-Bari PDF
Fuad Arif Noor 21-32
Hakikat Manusia dalam Tafsir Maqal Fi al-Insan: Dirasah Qur‘aniyyah Karya Bint al-Shati‘ PDF
Mutawakkil Faqih, Adib Adib, Lukman Zain 61-78
Ragam Qira‘at Mushaf Alquran di Cirebon (Studi atas Mushaf Keraton Kacirebonan) PDF
Abdul Latif, Adib Adib, Mahrus eL-Mawa 79-92
Pembacaan Non-Homofobik Terhadap Ayat-ayat Sejarah Homoseksualitas Dalam Alquran: Menuju Penafsiran Sensitif-Seksualitas PDF
Muhammad Dluha Lutfillah 93-112
Makna Zaqqum Dalam Alquran: Kajian Tafsir Mawdu’i PDF
Iha Fariha, Didi Junaedi, Lukman Zain 113-130
Kerusakan di Bumi Dalam Alquran: Kajian Tafsir Tematik dalam Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil Karya al-Baydawi PDF
Nur Rofiq, Didi Junaedi, Muhammad Maimun 131-150
Metode Jarh wa al-Ta’dil Kelompok Mutashaddid dan Mutasahil (Telaah Pemikiran Yahya ibn Ma‘in dan al-Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan) PDF
Ahmad Irsyad Al Faruq, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim 151-168
Nushuz Perspektif Alquran: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dan Muhammad Quraish Shihab PDF
Yana Mujayana, Adib Adib, Umayah Umayah 169-185